كروز كنترل چگونه كار می*كند؟

وظیفه سیستم كروز كنترل ثابت نگه داشتن خودرو بر روی سرعت دلخواه راننده است.

هنگامی كه راننده قصد دارد در مدت طولانی با سرعت ثابت حركت كند، كافی است سیستم كنترل سرعت را بر روی سرعت مورد نظر فعال كند، سپس با آسودگی پای خود را از روی پدال گاز بردارد. از آن پس كروز كنترل وظیفه ثابت نگه داشتن سرعت خودرو را برعهده دارد.

اجزای سیستم:

سیستم كروز كنترل از سه قسمت اصلی تشكیل شده است.

1 - واحد كنترل الكترونیكی (ECU) در واقع قلب سیستم را تشكیل می*دهد و با پردازش اطلاعات ورودی، سیگنال*های خروجی مناسب را ایجاد می*كند.

2 - واحد فرمان (Command Module) به راننده این امكان را می*دهد كه فرمان*های لازم جهت تثبیت سرعت، افزایش یا كاهش سرعت و ... را به سیستم وارد كند.

3 - عملگر (Actuator) به عنوان خروجی اصلی، میزان باز و بسته شدن دریچه گاز را كنترل می*كند. در شكل بلوك دیاگرام یك سیستم كروز كنترل نشان داده شده است.

جزییات كار با سیستم كروز كنترل خودروهای سفارشی ایران*خودرو : نحوه كار سیستم - فرمان*های لازم توسط راننده از طریق كلیدهای روی دسته دنده به سیستم وارد می*شود.

با كلید ON/OFF كه روی سر دسته دنده قرار دارد، سیستم روشن و خاموش می*شود. هنگام روشن شدن سیستم، چراغ كوچك روی دسته دنده با رنگ سبز روشن می*شود.

ـ هنگامی كه سیستم روشن است، ولی فعال نیست (در صورتی كه سرعت خودرو بیش از 40كیلومتر بر ساعت باشد)،* با فشاردادن و رها كردن (كلیك كردن) كلید SET سیستم فعال می*شود و سرعت خودرو در همان سرعت ثابت می*ماند.

مطلب تکمیلی در ادامه >> بر گرفته از تبیان

با فعال شدن سیستم، نشانگر مخصوص كروز كنترل روی جلو آمپر با رنگ زرد روشن می*شود و چراغ كوچك روی دسته دنده نارنجی رنگ می*شود.

هنگامی كه سیستم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن كلید ACC به ازای هر ثانیه، سرعت خودرو حدود 4/2 كیلومتر بر ساعت افزایش می*یابد و پس از رها كردن كلید در همان سرعت ثابت می*ماند.

هنگامی كه سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها كردن كلید ACC باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 9/0 كیلومتر بر ساعت می*شود.

چنانچه سیستم فعال نباشد، فشار دادن و رها كردن كلید RES باعث می*شود سیستم فعال شده و خودرو با سرعت تنظیم شده قبلی كه در حافظه ذخیره شده است، حركت كند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در همان سرعت ثابت می*شود.

هنگامی كه سیستم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن كلید DEC به ازای هر ثانیه سرعت خودرو حدود 4/2 كیلومتر بر ساعت كاهش می*یابد و پس از رها كردن كلید در همان سرعت ثابت می*ماند.

هنگامی كه سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها كردن كلید DEC باعث كاهش سرعت خودرو در حدود 9/0 كیلومتر بر ساعت می*شود.

شرایط قطع سیستم

سیستم كروز كنترل در موارد زیر غیرفعال می*شود:

فشار دادن پدال ترمز، فشار دادن پدال كلاچ، فشار دادن كلید OFF،خاموش كردن خودرو از طریق سوییچ، كاهش سرعت خودرو تا 75درصد سرعت تنظیم شده، افزایش سرعت خودرو تا 150درصد سرعت تنظیم شده،نكات ایمنی: هنگام استفاده از سیستم كروز كنترل، عملكرد كلی خودرو را تحت كنترل داشته باشید. سیستم كروز كنترل برای استفاده در بزرگراه*ها و آزادراه*های باز، مستقیم و كم*تراكم طراحی شده است. از سیستم كروز كنترل در موارد زیر استفاده كنید:

جاده*های با ترافیك سنگین. جاده*های پر پیچ و خم.جاده*های لغزنده یا خاكی. مسیرهای با شیب زیاد.

از آنجا كه سیستم كروز كنترل،* كنترلی روی ترمز ندارد، در شیب زیاد ممكن است سرعت خودرو از میزان تنظیم شده فراتر رود.

بنابراین نیاز است در شیب زیاد راننده به كمك پدال ترمز سرعت خودرو را در اختیار داشته باشد.