تصاویری از سمند سورن ELX

این خودرو نسبت به گونه معمولی شامل تغیراتی شده که در تصاویر آنها را مشاهده می کنید .

بعدا نسبت به ارائه اطلاعات این خودرو اقدام خواهم کرد .

بقیه تصاویر در ادامه »